ระบบบริการฐานข้อมูลภาครัฐ

262

โรงเรียน
ดูข้อมูล
รร.ขนาดเล็ก
168
ดูข้อมูล
รร.เปิดสอนปฐมวัย
257
ดูข้อมูล
รร.ขยายโอกาส
45
ดูข้อมูล

0

โครงการในโรงเรียน

ดูข้อมูล

33.57

O-NET ป.6 -4.45

สพฐ. 36.18
-2.61
ประเทศ 37.99
-4.42
ดูข้อมูล

30.95

O-NET ม.3 -0.39

สพฐ. 36.52
-5.57
ประเทศ 36.30
-5.35
ดูข้อมูล

96

ครูและบุคลากร

สนง.
80
รร.
16
นักเรียน : ครู
1,990 : 1
ดูข้อมูล

0

เกษียณอายุ 2563

ดูข้อมูล

0

แผนอัตรากำลังข้าราชการ

-ขาด +เกิน
-6
คิดเป็น
-1%
ดูข้อมูล

2,460

ห้องเรียน
12
ดูข้อมูล

31,836

นักเรียน
-769
นักเรียน : ห้อง
13 : 1
ดูข้อมูล
นร.ปฐมวัย
6,151
-98
นร.ประถมศึกษา
22,642
-622
นร.ม.ต้น
2,991
-44
รร.จำแนกตาม - การจัดการเรียนการสอน
ดูข้อมูล
รร.จำแนกตาม - ระดับการศึกษาที่เปิดสอน
ดูข้อมูล
ปฐมวัย /0%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา 213 /81%
ปฐมวัย - ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 44 /17%
ประถมศึกษา 4 /2%
ประถมศึกษา - มัธยมศึกษาตอนต้น 1 /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดเล็ก 168 /64%
ขนาดกลาง 91 /35%
ขนาดใหญ่ 3 /1%
ขนาดใหญ่พิเศษ /0%
รร.จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 7 ขนาด
ดูข้อมูล
ขนาดที่ 1 168 /64%
ขนาดที่ 2 56 /21%
ขนาดที่ 3 25 /10%
ขนาดที่ 4 10 /4%
ขนาดที่ 5 3 /1%
ขนาดที่ 6 /0%
ขนาดที่ 7 /0%
นร.จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3
ขออภัย! ยังไม่มีข้อมูล
เปรียบเทียบจำนวนนักเรียนย้อนหลัง 3 ปี
2561 2562 2563
นร.จำแนกตาม - ความพิการ
ดูข้อมูล
นร.จำแนกตาม - ความด้อยโอกาส
ดูข้อมูล
นร.เดินทางเกิน 3 กม.
ดูข้อมูล
นร.น้ำหนักส่วนสูงเทียบเกณฑ์มาตรฐาน
ดูข้อมูล
น้ำหนัก ส่วนสูง น้ำหนัง/ส่วนสูง
นร.จบการศึกษาขั้นประถมศึกษาปีที่ 6
แผนที่ภูมิศาสตร์การเดินทาง
แนะนำ คณะกรรมการอำนวยการ
 • นายมนัส เจียมภูเขียว
แนะนำ คณะกรรมการพัฒนาระบบ
 • นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์
 • นายสงกรานต์ บุญโสภาพ
 • นายนันทปรีชา พาสนุก
 • นายธีระชน ขวัญศักดิ์
 • นายญาณวรุตฎ์ มิทราวงศ์
 • นางธัญยรัชต์ คุณประทุม
 • นายอาคม ชานนท์เมือง
 • นายกรกฎ คลังระหัด
ภูเขียว

71 โรงเรียน

ดูข้อมูล
เกษตรสมบูรณ์

63 โรงเรียน

ดูข้อมูล
แก้งคร้อ

57 โรงเรียน

ดูข้อมูล
คอนสาร

39 โรงเรียน

ดูข้อมูล
บ้านแท่น

32 โรงเรียน

ดูข้อมูล
333 หมู่ 4 ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 36110
Version 2020.07