วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี


2560 2561 2562 2563 2564


ห้องเรียนปี 2560ปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564
ระดับปฐมวัย601610 9599 -11602 3620 18
ระดับประถมศึกษา1,7171,699 -181,684 -151,692 81,719 27
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น159161 2162 1163 1161 -2
รวม2,4802,473 -72,448 -252,460 122,503 43