ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกกุง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201881004081036100408
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกกุง
ชื่อ (อังกฤษ)kokkung
หมู่ที่13
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านกรุงบูรพา
ตำบลโคกกุง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44131093add_kkg@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.1301511
Longitude
102.1776442
Tabe 3
Tab 5