ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านหนองแวง
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360201901004101036100410
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหนองแวง
ชื่อ (อังกฤษ)Nongweang School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้านบ้านบ้านหนองแวง
ตำบลโคกกุง
อำเภอแก้งคร้อ
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
nongwang.cyp2@gmail.
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.10628094
Longitude
102.1582174
Tabe 3
Tab 5