ข้อมูลสถานศึกษา
บ้านโคกนกทา
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
360202521006231036100623
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านโคกนกทา
ชื่อ (อังกฤษ)BAN KHOKNOKTA SCHOOL
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้านบ้านโคกนกทา
ตำบลดงกลาง
อำเภอคอนสาร
จังหวัดชัยภูมิ
รหัสไปรษณีย์36180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
44870352
คำนวณการเดินทาง
Latitude
16.54811349
Longitude
101.9926618
Tabe 3
Tab 5