ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 23251
อนุบาล 34481
รวม7613 -82
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 168141
ประถมศึกษาปีที่ 22681
ประถมศึกษาปีที่ 385131
ประถมศึกษาปีที่ 476131
ประถมศึกษาปีที่ 5107171
ประถมศึกษาปีที่ 61213251
รวม454590 -66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

5251103 -148