ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12241
อนุบาล 264101
อนุบาล 384121
รวม161026 33
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11781
ประถมศึกษาปีที่ 294131
ประถมศึกษาปีที่ 32241
ประถมศึกษาปีที่ 456111
ประถมศึกษาปีที่ 539121
ประถมศึกษาปีที่ 668141
รวม263662 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 16281
มัธยมศึกษาปีที่ 2114151
มัธยมศึกษาปีที่ 3611171
รวม231740 -133

รวมทั้งสิ้น

6563128 -1112