ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12681
อนุบาล 25161
อนุบาล 31341
รวม81018 33
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11341
ประถมศึกษาปีที่ 21451
ประถมศึกษาปีที่ 32571
ประถมศึกษาปีที่ 43141
ประถมศึกษาปีที่ 591101
ประถมศึกษาปีที่ 61561
รวม171936 -26
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

252954 19